Missie van de school

MISSIE VAN DE SCHOOL

 

De missie van onze school is:
“Samen ontwikkelen naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

 

Onze visie (de manier waarop we dat willen bereiken) is opgedeeld in verschillende onderdelen:
Ons onderwijs
- Gaat uit van het welbevinden van ieder kind
- Voor ons is veiligheid, zelfvertrouwen en eigenwaarde de basis van waaruit we ons onderwijs aan de kinderen geven.
- De Dalton principes zijn daarbij leidend in de manier waarop we ons onderwijs vorm geven.
- We geven kwalitatief goed onderwijs dat leidt tot passende resultaten, zowel cognitief als sociaal emotioneel en maakt dat de kinderen de vaardigheden bezitten die aansluiten bij wat de toekomst van hen vraagt.


Onze leerlingen
- Voelen zich emotioneel vrij om te kunnen zijn wie ze zijn.
- Krijgen de ruimte om zichzelf en elkaar te leren kennen en voelen zich gestimuleerd in hun ontwikkeling
- Worden aangesproken op hun zelfstandigheid en zijn mede verantwoordelijk voor hun leren.
- Ontwikkelen zich zowel op cognitief als sociaal emotioneel gebied, om zo kennis én vaardigheden op te doen.


Onze onderwijsmaterialen/methodes
- Zijn up to date en sluiten aan bij het leren van kennis en vaardigheden.
- Onze didactische methodes zijn aangevuld met methodes op pedagogisch gebied.
- Methoden zijn een belangrijke leidraad in ons onderwijs, daarnaast worden de leerlijnen ingezet om hierin specifieke keuzes te maken.


Onze medewerkers
- Zijn gemotiveerde en vaardige leerkrachten, zowel didactisch als pedagogisch,die reflecteren op hun eigen handelen en blijvend in ontwikkeling zijn.
- Geven ruimte en vertrouwen aan de kinderen om zichzelf te leren kennen en te ontwikkelen.
- Willen het beste uit ieder kind halen en betrekken daarin ouders en externe professionals.
- Werken samen als een team en inspireren en helpen elkaar in de ontwikkeling.


Onze schoolleiding
- Is open en transparant en houdt koers door een heldere focus en keuzes.
- Is gedreven vanuit de missie van de school en deelt de verantwoordelijkheid met het team.
- Heeft oog voor wat de medewerkers nodig hebben en zet hen in hun kracht.


Onze organisatie
- Is laagdrempelig en geeft ruimte aan inbreng en inzicht van kinderen en ouders.
- Is nauw verbonden met ouders en kent een sterke ouderbetrokkenheid.
- Werkt planmatig en doelgericht aan de gezamenlijk vastgestelde doelen.
- Staat open voor de talenten en specialismes van externen.


Het geheel van de omschreven missie en visie maken het voor onze school mogelijk om, vanuit een gedeelde en door alle betrokkenen bekende blik, gezamenlijk te werken aan het goed vormgeven van ons onderwijs op ’t Bastion.